آخرین اخبار https://www.agriengkh.ir/ آخرین اخبار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی FA خانه https://www.agriengkh.ir/Images/RssLogo.gif https://www.agriengkh.ir/ سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی Copyright سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی, 637888850733950645 20 Intech تبریک و تقدیر سرور ارجمند جناب آقای مهندس میری دیسفانی انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی مشهد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-18527.aspx 2022-04-28 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-18527.aspx فراخوان به کارگیری کارشناسان معاینه فنی کمباین بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم در رشته های ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون می رساند این سازمان در نظر دارد به منظور همکاری و نظارت بر معاینه فنی کمباین ... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86-18526.aspx 2022-04-19 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86-18526.aspx فراخوان تکمیل اعضاء کمیته ساماندهی مسئولین فنی واحد های دام و طیور و گلخانه و قارچ این سازمان در نظر دارد به منظور تکمیل اعضاء کمیته ساماندهی مسئولین فنی واحد های دام و طیور و گلخانه و قارچ از کارشناسان خبره و صاحب نظر در گرایش های تخصصی.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-18520.aspx 2022-03-30 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-18520.aspx شروع طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-18524.aspx 2022-03-30 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-18524.aspx بازدید تخصصی گلخانه https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-18525.aspx 2022-03-30 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-18525.aspx هشتمین آزمون مسئولین فنی واحدهای دامپروری و گلخانه و قارچ 1401 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در نظر دارد آزمون مسئولین فنی واحدهای دامپروری و گلخانه و قارچ را به منظور بکارگیری کارشناسان دامپروری در واحدهای تولیدی دام و طیور و گلخانه و قارچ مطابق با دستورالعمل ساماندهی مسئولین فنی با شرایط زیر برگزار می نماید.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-1401-18518.aspx 2022-03-15 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-1401-18518.aspx گزارش برگزاری روز مهندس https://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-18517.aspx 2022-03-03 https://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-18517.aspx ابلاغ حکم مهندس حمیدرضا شریفی طی حکمی از طرف مقام عالی وزارت جهادکشاورزی به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی منصوب گردید... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ad%da%a9%d9%85-17453.aspx 2021-09-04 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ad%da%a9%d9%85-17453.aspx تفاهمنامه واگذاری نظارت بر کارخانجات چغندرقند به سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی سنم خراسان رضوی، مهندس بیژن ثمینی گفت: طی جلساتی که با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان داشتیم ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%ba%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-17451.aspx 2021-08-11 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%ba%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-17451.aspx مهارت آموزی مرغداری پاژ https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%98-17450.aspx 2021-08-10 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%98-17450.aspx تسلیت https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-17449.aspx 2021-08-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-17449.aspx به کار گیری دارندگان کارت مدیران فنی سابق از سازمان جهاد کشاورزی استان در طرح مسئولین فنی واحد های دامپروری به استناد بند 3 صورتجلسه شورای آموزشی سازمان مورخ 12/11/99، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان بکارگیری در طرح مسئولین فنی که دارای کارت مدیریت فنی از سازمان جهاد کشاورزی استان هستند.... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-17446.aspx 2021-08-08 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-17446.aspx برگزاری دوره های مهارت آموزی مدیر مرکز مهارت آموزی و نیز مهارت آموز واحد پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد با ابراز رضایت از برگزاری دوره مهارت آموزی توسط نظام مهندسی کشاورزی استان، این اقدام را تلفیق علم و عمل دانسته و تاکید بر استمرار این برنامه را داشتند... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-17448.aspx 2021-08-08 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-17448.aspx گیاهان دارویی ظرفیت بسیار مناسب اما مغفول در خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی سنم خراسان رضوی... https://www.agriengkh.ir/News/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-15440.aspx 2021-06-26 https://www.agriengkh.ir/News/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-15440.aspx ضرورت استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط خشکسالی در سال جاری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-15437.aspx 2021-06-23 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-15437.aspx برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته فنی آگروتوریسم رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-15433.aspx 2021-06-22 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-15433.aspx اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره کارشناسان ناظر صدور پروانه گلخانه و واحدهای قارچ https://www.agriengkh.ir/News/دوره-های-آموزشی-2562/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-15423.aspx دوره های آموزشی 2021-06-11 https://www.agriengkh.ir/News/دوره-های-آموزشی-2562/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-15423.aspx قابل توجه کلیه مراکز خدمات کشاورزی در سطح استان در راستای اجرای سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به منظور ایجاد تسهیلگری و رضایت بهره برداران ، این سازمان در نظر دارد نسبت به افزایش مراکز صدور مجوزات بخش کشاورزی اقدام نماید.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-15420.aspx 2021-06-10 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-15420.aspx نظرسنجی از مخاطبان سایت سازمان جهت بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی اخبار و خدمات در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، مستدعی است در نظرسنجی منتشر شده پیرامون این موضوع که در بخش پایین پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر شده است، شرکت کنید... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-15410.aspx 2021-05-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-15410.aspx تفاهم نامه همکاری دوجانبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد در راستای تولید، پرورش و عرضه زیبایی های طبیعی شهری و آموزش نیروهای مورد نیاز در این حوزه و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت ها و ظرفیت های موجود بخش کشاورزی، تفاهم نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af-15393.aspx 2021-04-20 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af-15393.aspx فراخوان متقاضیان ایجاد مراکز گردشگری کشاورزی با توجه به امضای تفاهم‌نامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی مبنی بر حمایت از ایجاد مراکز گردشگری کشاورزی (آگروتوریسم)، ایجاد این مراکز در دستور کار سازمان قرار گرفته است... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-15391.aspx 2021-04-19 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-15391.aspx فراخوان شرکت ها و مشاوران دارای صلاحیت مطالعات طرح های گردشگری کشاورزی از مشاوران و شرکت‌های دارای تخصص در حوزه «کشاورزی و گردشگری» که توانایی انجام مطالعات مربوطه را دارند دعوت می‌ شود نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم جهت ارائه به کمیته فنی آگروتوریسم مستقر در سازمان، اقدام کنند... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-15392.aspx 2021-04-19 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-15392.aspx تفاهم نامه «گردشگری کشاورزی» میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی منعقد شد در راستای بهره مندی از ظرفیت‌های موجود در بخش های کشاورزی و گردشگری در استان خراسان رضوی و به منظور توسعه پایدار این دو مقوله و افزایش تعاملات هم افزای دو جانبه، تفاهم نامه گردشگری کشاورزی (آگروتوریسم) میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی منعقد شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%c2%ab%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%c2%bb-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af-15389.aspx 2021-04-18 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%c2%ab%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%c2%bb-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%af-15389.aspx ارائه تقویم آموزشی سالانه سازمان عناوین دوره های آموزشی سالانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب فایل پیوست اعلام می گردد. https://www.agriengkh.ir/News/دوره-های-آموزشی-2562/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-15390.aspx دوره های آموزشی 2021-04-18 https://www.agriengkh.ir/News/دوره-های-آموزشی-2562/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-15390.aspx اطلاعیه قابل توجه مسئولان ، مدیران ، متخصصان و و صاحبان صنعت کشاورزی سراسر کشور ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-15387.aspx 2021-04-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-15387.aspx تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های عشایری در گسترش آگروتوریسم در استان خراسان رضوی در نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و مدیر کل امور عشایر استان، بر استفاده از ظرفیت‌های عشایری در گسترش آگروتوریسم تاکید شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-15383.aspx 2021-04-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-15383.aspx تغییر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در 3 شهرستان با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر ایجاد برخی تغییرات در نمایندگی‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در شهرستان های بینالود (طرقبه شاندیز)، سرخس و خواف، شرکت های زیر به عنوان رابط جدید سازمان در شهرستان های یاد شده معرفی می شوند... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-15384.aspx 2021-04-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-15384.aspx اصلاحیه اسامی پذیرفته شدگان آزمون ناظران صدور پروانه گلخانه و قارچ با توجه به اینکه در نمرات لیست اولیه پذیرفته شدگان آزمون ناظران صدور پروانه گلخانه و قارچ، نمرات منفی لحاظ نشده بود، اسامی این افراد پس از اعمال نمرات منفی آزمون ، بر اساس شماره نظام مهندسی و به شرح زیر اصلاح می شود... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-14383.aspx 2021-04-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-14383.aspx اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ناظرین صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ پیرو برگزاری دوره آموزشی کارشناسان ناظر صدور پروانه واحدهای گلخانه و قارچ و آزمون پایان دوره، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون پایان دوره، بر اساس شماره نظام مهندسی و به شرح ذیل اعلام می گردد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-14382.aspx 2021-04-07 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-14382.aspx هشدار هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر احتمال وزش باد شدید توام با ایجاد خسارت در استان با توجه به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی و ورود سامانه ناپایدار جوی به استان خراسان رضوی، اداره کل هواشناسی استان، هشدار سطح نارنجی اعلام کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14379.aspx 2021-03-27 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14379.aspx تغییر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان مشهد https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-14380.aspx 2021-03-27 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-14380.aspx اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان برای ساماندهی فروشندگان گیاهان دارویی در نشست مشترک مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برای ساماندهی وضعیت عرضه کنندگان گیاهان دارویی و عطاری ها، اعلام آمادگی کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-14377.aspx 2021-03-18 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-14377.aspx تقدیر از پرسنل نمونه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اهدای لوح تقدیر از پرسنل نمونه این سازمان تقدیر کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14378.aspx 2021-03-18 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14378.aspx اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره ناظرین شیلات و آبزیان https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-14376.aspx 2021-03-17 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-14376.aspx تاکید بر گسترش همکاری های مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و آستان قدس رضوی در نشست مشترک معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و مدیران مرتبط در مجموعه آستان قدس رضوی، بر گسترش همکاری های مشترک این دو دستگاه تاکید شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14375.aspx 2021-03-15 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14375.aspx اعلام زمان برگزاری مصاحبه مسئولین فنی گرایش واحدهای طیور تخمگذار و گوشتی https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-14374.aspx 2021-03-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-14374.aspx بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از گلخانه های گل رز درمشهد به منظور بررسی مسائل مربوط به گلخانه های استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از تعدادی از گلخانه های گل های رز مشهد بازدید کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-14372.aspx 2021-03-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-14372.aspx به روز رسانی ساختار تشکیلات جهاد کشاورزی در حال پیگیری است رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی گفت: به روز رسانی ساختار تشکیلات جهاد کشاورزی از طریق ارتباط ورایزنی با سازمان اداری واستخدامی ، مجلس وهیئت دولت به جد در حال پیگیری است... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-14371.aspx 2021-03-10 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-14371.aspx جلسه ارزیابی نهایی نخستین دوره مهارت آموزی فارغ التحصیلان کشاورزی برگزار شد در اجرای تفاهم نامه مشترک میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و اتحادیه های تخصصی مرتبط در خصوص برگزاری دوره های سه جانبه مهارت آموزی، جلسه ارزیابی نهایی اولین دوره مهارت آموزی با حضور اعضای تیم ارزیابی در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان برگزار شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-14373.aspx 2021-03-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-14373.aspx هشدار هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر ورود سامانه ناپایدار جوی به استان با توجه به تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی و ورود سامانه ناپایدار بارشی به استان خراسان رضوی، اداره کل هواشناسی استان هشدار سطح نارنجی اعلام کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14368.aspx 2021-03-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14368.aspx اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی برای انعقاد قراردادهای اشتغال زایی اعضای نظام مهندسی با مرکز تحقیقات جهاد استان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان، آمادگی این سازمان را برای انعقاد قرارداد با مرکز تحقیقات جهاد و ایجاد اشتغال برای اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اعلام کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14369.aspx 2021-03-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-14369.aspx قابل توجه شرکت های متقاضی در فراخوان واگذاری امور صنایع تبدیلی با توجه به پایان مهلت ثبت نام در فراخوان واگذاری امور صنایع تبدیلی کلیه شرکت های متقاضی می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/12/16 نسبت به ارائه اسناد ارزیابی به شرح ذیل اقدام نمایند... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c-14367.aspx 2021-03-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84%db%8c-14367.aspx آغاز به کار هیات بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی نخستین جلسه هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، روز گذشته برگزار شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14351.aspx 2021-02-21 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-14351.aspx مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی «سید جمال سجادی پور» به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af-14345.aspx 2021-02-18 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af-14345.aspx چهارمین جلسه کمیته فنی آگروتوریسم استان خراسان رضوی برگزار شد چهارمین جلسه کمیته فنی آگروتوریسم استان خراسان رضوی با موضوع توسعه فعالیت‌های گردشگری کشاورزی برگزار شد... https://www.agriengkh.ir/News/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-14346.aspx 2021-02-18 https://www.agriengkh.ir/News/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-14346.aspx اهمیت حیاتی توسعه گیاهان دارویی یادداشت مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-14343.aspx 2021-02-16 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-14343.aspx بهره برداری از نخستین آزمایشگاه تجزیه خوراک دام با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خراسان رضوی نخستین آزمایشگاه تجزیه خوراک دام با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شهرستان نیشابور، در مراسمی به صورت رسمی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-13337.aspx 2021-02-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-13337.aspx بازدید معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از مرکز مهارت آموزی و توان افزایی تلیسه دام نیشابور معاون آموزش و فن آوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از واحد پرورش گاو شیری و مرکز مهارت آموزی و توان افزایی تلیسه دام نیشابور بازدید کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-13339.aspx 2021-02-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-13339.aspx بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از نمایندگی سازمان در بینالود رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از دفتر نمایندگی این سازمان در شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) بازدید کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-13331.aspx 2021-02-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-13331.aspx بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از 2 طرح آگروتوریسم در شهرستان بینالود رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از 2 طرح گردشگری کشاورزی (آگروتوریسم) در شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) بازدید کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-13332.aspx 2021-02-11 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af-13332.aspx حرفه نوین تکثیر و پرورش زالو را حمایت خواهیم کرد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی: گفت: حرفه نوین تکثیر و پرورش زالو را حمایت خواهیم کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-13329.aspx 2021-02-11 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-13329.aspx بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از نمایندگی سازمان در چناران رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از دفتر نمایندگی این سازمان در شهرستان چناران بازدید کرد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-10328.aspx 2021-02-04 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-10328.aspx انتخاب نماینده اعضا با توجه به لیست افراد ثبت نام شده در فراخوان انتخاب نماینده اعضای سازمان کارشناسان زیر در حوزه های دام جهت انتخاب از طریق رای اعضا معرفی می گردند https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-9332.aspx 2021-02-03 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-9332.aspx استفاده از ظرفیت های قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شبکه تولید محصولات سالم https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-7328.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-7328.aspx نقش موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی در تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید در دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر مطرح شد ... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-8328.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-8328.aspx حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات، ماشین آلات و مکانیزاسیون، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم‌های آبیاری) سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی نیز با برپایی غرفه در این نمایشگاه به صورت فعال حضور یافت... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-8329.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-8329.aspx تاکید بر تقویت جایگاه نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و ایفای نقش قانونی سازمان در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی و مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد مطرح شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8330.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8330.aspx غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی به عنوان غرفه نمونه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی معرفی شد در پایان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ادوات، ماشین آلات و مکانیزاسیون، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم‌های آبیاری) غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به عنوان غرفه نمونه و برتر در زمینه تخصصی معرفی شد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-8331.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-8331.aspx ضرورت اصلاح مصوبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی و مدیریت و مدیر جهاد کشاورزی بردسکن مطرح شد: ضرورت اصلاح مصوبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی .... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-8332.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-8332.aspx نشست رئیس سازمان مهندسی کشاورزی خراسان رضوی و معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، مقرر شد که همکاری‌های فی مابین این دو نهاد در قالب عقد تفاهم‌نامه مشترک به صورت مستمر برقرار شود.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8333.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8333.aspx همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی و یک شرکت روسی در زمینه تولید علوفه در نشست مشترک مدیران و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و نماینده شرکت «آگرو ماتیک» روسیه، در زمینه تولید و واردات علوفه و کنسانتره بحث و تبادل نظر شد.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-8334.aspx 2021-02-01 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81%d9%87-8334.aspx دوره آموزشی مجازی مدیریت بره های شیرخوار و ماده های جایگزین https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-7324.aspx 2021-01-27 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-7324.aspx قابل توجه ناظرین و مدیران فنی دام سبک ،سنگین با توجه به اجرای پروژه ملی پلاک کوبی و هویت گذاری دام، اطلاع رسانی به دامداران و گاو داران ... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%8c%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-7322.aspx 2021-01-26 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%8c%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-7322.aspx تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بر رفع مشکلات صنعت نوغان تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بر رفع مشکلات صنعت نوغان... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-7323.aspx 2021-01-26 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-7323.aspx مسئول‌ فنی طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی تولید کننده نمونه مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم خراسان رضوی مهندس محمد نوری فرد تولید کننده و مالک واحد تولیدی مرغ تخمگذار در سال 98 به عنوان تولید کننده برتر استان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته است... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%e2%80%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-7317.aspx 2021-01-24 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%e2%80%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-7317.aspx دوره آموزشی مجازی مدیریت تولید خیار و فلفل دلمه ای گلخانه ای به روش خاکی https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d8%af%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%da%a9%db%8c-7318.aspx 2021-01-24 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d8%af%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%da%a9%db%8c-7318.aspx دوره آموزشی مجازی کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی با رویکرد اقتصاد و فرآوری https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-7319.aspx 2021-01-24 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-7319.aspx دوره آموزشی مجازی روش های ارزیابی ژنتیکی در گاو شیری https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c-7320.aspx 2021-01-24 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c-7320.aspx قابل توجه مامورین پروژه پلاک کوبی بدین وسیله به استضار می رساند طی نامه شماره 4.3/99/2559 مورخ 1399/10/27 اسامی فایل پیوست به اتحادیه های دامی معرفی گردیده لازم به ذکر است با در دست داشتن کارت شناسایی جهت همکاری در پروژه پلاک کوبی به یکی از اتحادیه ها مراجعه نمایید ... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c-7316.aspx 2021-01-23 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c-7316.aspx قابل توجه ثبت نام کنندگان فراخوان دوره های مربوط به بکارگیری ناظرین گلخانه، واحدهای قارچ و شیلات به اطلاع می رساند مطابق فراخوان اطلاعیه های ثبت نام که در سایت و کانال سازمان درج شده، بخش های autocad و gps جزئی از دوره های آموزشی مربوط به ناظرین گلخانه، واحدهای قارچ و شیلات بوده .... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-7315.aspx 2021-01-17 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-7315.aspx اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجازی مسئولین فنی واحدهای دامپروری https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-7314.aspx 2021-01-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-7314.aspx انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تشکل های فعال دامی استان در راستای اجرای پروژه مهم هویت بخشی و پلاک کوبی دام، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در نشستی با حضور اتحادیه های فعال در این حوزه، به بررسی تمهیدات لازم برای اجرای موفق طرح و راهکارهای رفع موانع و مشکلات پرداخت. ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-7313.aspx 2021-01-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-7313.aspx تمدید مهلت ثبت نام دوره های آموزشی بکارگیری ناظرین صدور پروانه گلخانه و قارچ با عنایت به درخواست تعدادی از شهرستانها مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام دوره های آموزشی "بکارگیری ناظرین صدور پروانه گلخانه و قارچ".... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-7309.aspx 2021-01-04 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-7309.aspx برگزاری دومین رویداد همیار ایده با عنوان «کسب و کارهای نوین در حوزه کشاورزی» به اطلاع می رساند، موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرداریهای خراسان رضوی ..... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%c2%ab%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%c2%bb-7304.aspx 2020-12-31 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%c2%ab%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%c2%bb-7304.aspx فراخوان ثبت نام و شناسایی شرکت های دامپروری جهت انجام طرح نویسی، ارائه جانمایی و پلان اجرایی پروانه های دام و طیور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد از ابتدای سال 1400 موارد مربوط به ارائه جانمایی... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-7301.aspx 2020-12-28 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-7301.aspx فراخوان ثبت نام و شناسایی شرکت های کشاورزی جهت انجام طرح نویسی، ارائه جانمایی و پلان اجرایی پروانه های گلخانه و قارچ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد از ابتدای سال 1400 موارد مربوط به ارائه جانمایی، طرح نویسی و تهیه نقشه اجرایی (خدمات مشاوره ای) جهت صدور پروانه های گلخانه و قارچ را ... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-7302.aspx 2020-12-28 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-7302.aspx برگزاری دهمین دوره آزمون های ادواری بازآموزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به اطلاع اعضای حقیقی سازمان می رساند؛ دهمین دوره آزمون های ادواری بازآموزی به صورت مجازی و آنلاین از طریق سامانه تی وی رویش به نشانی http://tvrooyesh.com برگزار می گردد... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-7300.aspx 2020-12-27 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-7300.aspx اطلاعیه بکار گیری کارشناسان ناظر صدور پروانه واحد های قارچ با عنایت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات اجرایی جدید نظام گلخانه ای کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی و نیاز به برنامه ریزی برای توسعه سالنهای پرورش قارچ و بروز برخی مشکلات اجرایی در تعدادی از شهرستانهای استان، در نظر است بمنظور تکمیل ظرفیت کارشناسان ناظر واحدهای پرورش قارچ خوراکی ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4299.aspx 2020-12-16 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4299.aspx ثبت شماره شبای بانکی با توجه به اینکه کلیه ارجاع کارهای سازمان از طریق سامانه سانکا انجام می گردد، ضرورت دارد کلیه کارشناسان مسئول فنی واحدهای تولیدی و خدماتی نسبت به ثبت موارد ذیل طبق فلوچارت فوق اقدام نمایند... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-4180.aspx 2020-12-16 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-4180.aspx اطلاعیه بکار گیری کارشناسان ناظر صدور پروانه گلخانه با عنایت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات اجرایی جدید نظام گلخانه ای کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی و نیاز به برنامه ریزی برای توسعه واحدهای گلخانه و سالنهای پرورش قارچ و بروز برخی مشکلات اجرایی در تعدادی از شهرستانهای استان .... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-4298.aspx 2020-12-15 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-4298.aspx فراخوان بکارگیری کارشناسان رشته علوم دام در طرح هویت گذاری دام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد به منظور اجرای عملیات هویت گذاری با استفاده از نصب پلاک و ثبت مشخصات، تعدادی از فارغ التحصیلان عضوسازمان را، پس از شرکت در دوره آموزشی و پذیرش در سطح استان بر اساس شرایط ذیل بکارگیری نماید... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-4297.aspx 2020-12-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-4297.aspx فراخوان شناسایی شرکت های توانمند برای انجام فرآیند صدور مجوز گلخانه و قارچ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های دارای سابقه تخصصی جهت انجام فرآیند صدور پروانه های گلخانه و قارچ اقدام نماید. https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4295.aspx 2020-12-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4295.aspx فراخوان شناسایی شرکت های توانمند برای انجام فرآیند صدور مجوز شیلات و آبزیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های دارای سابقه تخصصی جهت انجام فرآیند صدور پروانه های شیلات و آبزیان اقدام نماید.... https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-4296.aspx 2020-12-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-4296.aspx برگزاری آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی در اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به ابلاغ نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی و... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-4292.aspx 2020-12-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-4292.aspx مدیریت مرغ تخمگذار در انتهای دوره تولید (مدیریت تولید و کیفیت پوسته) https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-(%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87)-4293.aspx 2020-12-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-(%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87)-4293.aspx فراخوان همکاری در اجرای برنامه های آموزشی سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خراسان رضوی در نظر دارد از بین شرکت ها و موسسات آموزشی فعال در حوزه آموزش به عنوان مجری برنامه های آموزشی دعوت به همکاری نماید. https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4294.aspx 2020-12-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4294.aspx بکارگیری کارشناسان ناظر صدور پروانه شیلات و آبزیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد جهت تکمیل ظرفیت کارشناسان ناظرصدور پروانه شیلات و آبزیان تعدادی از فارغ التحصیلان عضوسازمان... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-4289.aspx 2020-12-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-4289.aspx بازدید از اولین واحد پرورش ماهیان خاویاری در استان خراسان رضوی https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4291.aspx 2020-12-09 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4291.aspx انتخاب مسئول منطقه پنج معاونت آموزشی فنی و پژوهشی کشور طی ابلاغی در تاریخ 99/09/15 از طرف سرپرست محترم معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی و بنا به سوابق ارزنده، تجربیات و تخصص مربوطه، جناب آقای دکتر مهدی خسروی ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-4288.aspx 2020-12-08 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-4288.aspx فراخوان جهت اخذ نمایندگی شهرستان های استان https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4286.aspx 2020-12-05 https://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4286.aspx ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ویژه پرسنل و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بهره برداران و صاحبان واحدهای تولیدی https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-4282.aspx 2020-11-27 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-4282.aspx کلاس آموزش مجازی (بستر الکترونیکی عرضه و و تقاضا ی نهاده ها و محصولات و ماشین آلات کشاورزی) https://www.agriengkh.ir/News/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-(%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c)-4280.aspx 2020-11-26 https://www.agriengkh.ir/News/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-(%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%88-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c)-4280.aspx خدمات بیمه ای ویژه اعضای سازمان https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4270.aspx 2020-09-06 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4270.aspx اعلام حرائم گاز قابل توجه ناظرین و مشاورین گلخانه و قارچ استان به پیوست حرائم مربوط به خطوط انتقال گاز جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد. https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%af%d8%a7%d8%b2-4173.aspx 2020-02-15 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%af%d8%a7%d8%b2-4173.aspx تعرفه های مربوط به فرآیند صدور مجوز و پروانه های واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی سال 1398 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-4037.aspx 2019-11-14 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-4037.aspx حداقل فواصل مجاز گلخانه ها از رودخانه ها (اعم از دایمی و فصلی) https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-(%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c)-3936.aspx 2019-05-13 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-(%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c)-3936.aspx آغاز فرآیند نقشه برداری در مورد استعلامات منابع طبیعی توسط شرکت های مورد تایید سازمان با عنایت به نامه شماره 6466/1398/61 مورخ 98/02/19 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها در خصوص ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3935.aspx 2019-05-12 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3935.aspx امکان چاپ پروانه در سامانه پنجره توسط متقاضی برای حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و جلوگیری از مراجعات غیر ضرورامکان https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-3908.aspx 2019-04-29 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-3908.aspx طرح جامع بیمه تامین اجتماعی اعضاء و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی از تاریخ 97/10/3 برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تحت پوشش بیمه اجتماعی ... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx 2018-12-25 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx صدور مجوز فعالیت کارگاه های ساخت سازه گلخانه ای به استناد قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و نظام صدور مجوزمراکز خدمات کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور مجوز برای کارگاه های ساخت سازه های گلخانه می باشد.... https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx 2018-12-19 https://www.agriengkh.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx