آخرین اخبار http://www.agriengkh.ir/ آخرین اخبار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی FA خانه http://www.agriengkh.ir/Images/RssLogo.gif http://www.agriengkh.ir/ سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی Copyright سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی, 637298852552553100 20 Intech آگهی مناقصه http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-4261.aspx 2020-07-08 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-4261.aspx عدم برگزاری دوره ناظرین صدور پروانه دام قابل توجه شرکت کنندگان دوره های ناظرین صدور پروانه دام .... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-4255.aspx 2020-07-07 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-4255.aspx ثبت نام طرح کارورزی (واگذاری واحدهای تولیدی – کسب مهارت - ایجاد درآمد) سازمان فنی و حرفه ای مرکز آموزشی شماره 1 مشهد با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی اقدام به اجرای طرح کاورزی دانش آموختگان کشاورزی نموده است. ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-(%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%e2%80%93-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af)-4250.aspx 2020-07-06 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-(%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%e2%80%93-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af)-4250.aspx فراخوان برگزاری طرح مهارت آموزی و توان افزایی بر اساس گرایش تخصصی در شهرستانهای خراسان رضوی(دوره دوم) سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، اتحادیه گاوداران صنعتی، اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار، اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی و اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه،... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c(%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85)-4258.aspx 2020-07-06 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c(%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85)-4258.aspx زمان مصاحبه مدیران فنی مرغ گوشتی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4259.aspx 2020-07-06 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4259.aspx قابل توجه شرکت کنندگان در پنجمین آزمون مسئولین فنی واحدهای دام و طیور بدین وسیله نمرات نهایی پنجمین آزمون مسئولین فنی دام و طیور که روز جمعه مورخ 99/03/23 برگزار گردید به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.لازم به ذکر است در استخراج نمره نهایی شرکت کنندگان در آزمون مذکور نمره منفی اعمال گردیده است... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4256.aspx 2020-07-01 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4256.aspx بازدید از مراکز عرضه سموم با هماهنگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی و تشکیل اکیپ بازرسی؛ از برخی مراکز فروش سموم کشاورزی شهرستان مشهد بازدید به عمل آمد... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-4254.aspx 2020-06-28 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-4254.aspx رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در جلسه رفع موانع تولید شهرستان داورزن با توجه به اینکه غالب فعالیت‌های اقتصادی مردم منطقه در بخش کشاورزی است، از این‌رو تمام تلاش خود را در جهت تسریع صدور مجوزهای مربوطه خواهیم گذاشت ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d9%86-4249.aspx 2020-06-23 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d9%86-4249.aspx بیانیه هفته جهادکشاورزی با شعار جهش تولید، امنیت غذایی بیست‌وهفتم خردادماه سالروز تاسیس جهادسازندگی بفرمان حضرت‌امام(ره) می‌باشد. در این راستا بیست‌ویکم الی بیست‌وهفتم خردادماه به نام هفته جهادکشاورزی نامگذاری شده است. ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-4248.aspx 2020-06-21 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-4248.aspx اعلام برنامه مرحله اول دوره آموزشی مهندسین ناظر طرح های احداث و توسعه واحدهای دامپروری به اطلاع ثبت نام کنندگان دوره آموزشی مهندسین ناظر طرح های احداث و توسعه واحدهای دامپروری می رساند بخشی از دوره مذکور مطابق برنامه پیوست برگزار خواهد شد... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-4245.aspx 2020-06-16 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-4245.aspx برگزاری آزمون مسئولین فنی دام و طیور با بالاترین میزان مشارکت در کشور به گزارش روابط عمومی سنم خراسان رضوی، معاون فنی وآموزشی سازمان ضمن اعلام برگزاری پنجمین دوره آزمون مسئولین فنی دام وطیور در روز جمعه 99/3/23 در این باره گفت... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-4244.aspx 2020-06-15 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-4244.aspx جلسه هم‌اندیشی طراحی الگوی آگروتوریسم 🔰به منظور تهیه و تدوین طرح فلوچارت و الگوی گردشگری در بخش کشاورزی(آگروتوریسم) جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان برگزار گردید.... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-4243.aspx 2020-06-14 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-4243.aspx بازدیدرئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی از بزرگترین مزرعه گیاهان دارویی استان http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4242.aspx 2020-06-10 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4242.aspx امضای تفاهم نامه همکاری طرح مهارت آموزی و توان افزایی کارشناسان بخش کشاورزی جهت مهارت آموزی در واحدهای تولیدی مرغ گوشتی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4239.aspx 2020-06-02 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4239.aspx قابل توجه اعضای محترم سازمان در راستای اجرای سیاست عدالت در ارجاع کار و بهره مندی عادلانه اعضای سازمان از فرصت ها، تسهیلات و خدمات حرفه ای .... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4238.aspx 2020-05-31 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4238.aspx قابل توجه کلینیک های گیاهپزشکی، شرکت های دفع آفات و شرکت های خدمات مکانیزه واجد شرایط و امکانات با عنایت به آغاز ورود کمباین های مهاجر برداشت غلات از سایر مناطق کشور به استان، در نظر است جهت ضدعفونی کمباین ها از پتانسیل کلینیک های گیاهپزشکی... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-4234.aspx 2020-05-21 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-4234.aspx بازدید از سالن قارچ گانودرمای استان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در بازدید از سالن تولید قارچ گانودرمای استان:... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4235.aspx 2020-05-21 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4235.aspx جلسه مشترک مدیران شیلات و آبزیان جهادکشاورزی، نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: ما تمام تلاش خود را در جهت کاهش مراحل اداری و زمانی صدور مجوزها به کار بستیم تا روند تولید و در کنار آن تکربم مراجعین به خوبی صورت پذیرد... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4236.aspx 2020-05-21 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4236.aspx گردهمایی مسئولین روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی و مراکز تابعه و با حضور مسئولین روابط عمومی شهرستان‌ها به صورت برخط http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-4237.aspx 2020-05-21 http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-4237.aspx حداقل 100 مرکز خدمات کشاورزی در استان راه اندازی خواهد شد در جلسه استقرار مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور مدیران سازمان‌های جهادکشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی .... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-100-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-4232.aspx 2020-05-20 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-100-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af-4232.aspx مقوله اقتصاد کشاورزی ضرورتی مهم در فرآیند تولیدات محصولات کشاورزی عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به این موضوع، گفت: به منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی، بایستی به مقوله اقتصاد کشاورزی توجه ویژه ای صورت گیرد... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4233.aspx 2020-05-20 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4233.aspx تفاهم نامه سه جانبه در ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی به صورت برخط به منظور استفاده از پتانسیل های فنی و ارائه خدمات بهتر به بهره برداران بخش کشاورزی در سطح استان از طریق فضای مجازی، تفاهمنامه سه جانبه فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-4229.aspx 2020-05-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-4229.aspx برگزاری کارگروه مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها و کسب و کار بمنظور کاهش فرآیند صدور مجوزها و تسریع در پاسخگویی مراجعین جلسه ای با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی و شورای مدیران این سازمان و رییس و معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان برگزار گردید. http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-4231.aspx 2020-05-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-4231.aspx قابل توجه مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط دریافت گواهینامه EPC-EPCS بدینوسیله به اطلاع مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط می رساند؛ دستورالعمل اجرایی اعطای گواهی نامه صلاحیت اجرای پروژه های گلخانه ای و قارچ خوراکی ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-EPC-EPCS-4226.aspx 2020-05-18 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-EPC-EPCS-4226.aspx پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی در جلسه مشترک پلیس راهور، اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی و نظام مهندسی استان: پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی تا ابتدای نیمه دوم سالجاری باتمام خواهد رسید .... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4227.aspx 2020-05-18 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4227.aspx 27 اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با گرامیداشت این روز، گفت: امروزه جایگاه روابط عمومی نه فقط بعنوان یک علم، بلکه درقالب یک هنرعلمی متبلور است. http://www.agriengkh.ir/News/27-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-4224.aspx 2020-05-17 http://www.agriengkh.ir/News/27-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-4224.aspx آگروتوریسم راه جدید به سوی جهش تولید سید احمد دلقندی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) با اشاره به وظیفه مندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مصوبه سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و دولت گفت... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-4219.aspx 2020-05-14 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%da%af%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-4219.aspx جلسه تصویری برخط با تعدادی از نمایندگی‌های نظام مهندسی کشاورزی شهرستان‌های استان به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی، جلسه راه‌اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با حضور معاونین نظام مهندسی کشاورزی استان و تعدادی از اعضای شورای نظام مهندسی برگزار شد... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4221.aspx 2020-05-14 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4221.aspx دوره آموزشی علمی، عملی و کاربردی راهکارهای افزایش بهره وری گلخانه ها و مدیریت صحیح تولید با مشارکت کشورهای اسپانیا و هلند به اطلاع گلخانه داران، کارشناسان و علاقمندان به کشت محصولات گلخانه ای می رساند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با مشارکت شرکت راهبر پیشگامان آموت، دوره آموزشی بین المللی " راهکارهای افزایش بهره وری در گلخانه "... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af-4212.aspx 2020-05-09 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af-4212.aspx مصاحبه خبرگزاری ایانا در رابطه با محصول سالم با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایانا ارتقاء مصرف محصولات غذایی مفید و مغزی از اهداف این سازمان است... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4211.aspx 2020-05-07 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4211.aspx جلسه صدور پروانه فعالیتهای بخش کشاورزی بمنظور کاهش زمان صدور مجوزها در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در جلسه شورای مدیران استان و با اشاره به نامگذاری سال بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4206.aspx 2020-05-02 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4206.aspx جلسه با کارگزاری بیمه بمنظور توسعه برنامه های امور رفاهی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در جلسه ایکه با اعضای هیات مدیره یکی از کارگزاریهای بیمه استان داشت، گفت: .... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4207.aspx 2020-05-02 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4207.aspx پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان به ریاست و اعضای شورای اسلامی استان و مشهد مقدس مهندس سید احمد دلقندی با گرامیداشت روز نهم اردیبهشت ماه که آغاز هفته شوراها و شهروندان میباشد، گفت: اقدامات شایسته اعضای محترم شورای اسلامی http://www.agriengkh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-4204.aspx 2020-04-29 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-4204.aspx مصاحبه خبری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با خبرگزاری ایانا در خصوص اهمیت خاک مهندس سید احمد دلقندی گفت: یکی از موارد مهمی که متاسفانه در طی زمانهای اخیر مغفول واقع شده، موضوع خاک در کشاورزی است. ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%da%a9-4199.aspx 2020-04-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%da%a9-4199.aspx ارائه پیشنهاد جهت خدمات مشاوره فنی و مهندسی مهندس سیداحمد دلقندی گفت: طبق ابلاغیه مجلس و دولت در سال 1380، سازمان نظام مهندسی‌کشاورزی و منابع‌طبیعی‌در استانها بمنظور واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری دولت ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-4198.aspx 2020-04-24 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-4198.aspx مصاحبه خبر گزاری ایانا با رِِئیس سازمان رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی طی گفتگو با خبرگزاری ایانا گفت: http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%90%d9%90%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4197.aspx 2020-04-23 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%90%d9%90%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4197.aspx آخرین وضعیت پلاک گذاری تراکتور وماشین آلات کشاورزی توسط نظام مهندسی کشاورزی استان به منظور بررسی شماره گذاری پلاکهای تراکتور و سایر ماشین آلات کشاورزی، جلسه ای با حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و مدیران ذیربط از سازمان جهادکشاورزی، http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4196.aspx 2020-04-22 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4196.aspx برگزاری اولین جلسه شورای نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در سال 1399 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در ولین جلسه شورای نظام مهندسی کشاورزی ضمن تبریک سال نو گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و بالطبع عدم برگزاری جلسات گروهی، از اینرو لازمست منبعد جلسات ترجیحاً از طریق ویدئو کنفرانس دنبال شود. http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-4195.aspx 2020-04-18 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-4195.aspx ضد عفونی و گندزدایی محیط سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی، مهندس سیداحمد دلقندی گفت: بمنظور رفع آلودگی و ایمن سازی فضای اداری سازمان، برای سومین بار از زمان بروز و شیوع کرونا، اقدام به سمپاشی و پخش محلول بهداشتی در کلیه اتاقها و مسیر راهروهای اداری نمودیم. http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%af-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%86%d8%af%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4192.aspx 2020-04-15 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b6%d8%af-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%86%d8%af%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4192.aspx جلسه ویدئو کنفرانس رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی با برخی نمایندگیها و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مهندس سیداحمد دلقندی با تاکید بر انجام کارها و خدمات رسانی به مخاطبان بخش کشاورزی گفت: متاسفانه با آمدن ویروس کرونا و شرایط خاص و محدودیتهای اجباری، بایستی همگی تلاش کنیم که مثل سابق هیچ وقفه ای در روند کارها پیش نیاید.... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-4193.aspx 2020-04-09 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-4193.aspx فراخوان بکارگیری ناظرین صدور پروانه دام و طیور به استناد دستورالعمل ومقررات اجرایی قانون نظام جامع دامپروری کشور و بمنظورتکمیل ظرفیت کارشناسان ناظرصدورپروانه دام،سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی تعدادی ازفارغ التحصیلان عضو سازمان .... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4185.aspx 2020-03-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4185.aspx گندزدایی و سالم نمودن محیط کار،در راستای مبارزه با کرونا برای دومین بار در سازمان مهندس دلقندی: در راستای مبارزه با کرونا و بمنظور گندزدایی و سالم نمودن محیط کار، برای دومین بار کلیه سطوح سازمان گندزدایی گردید.... http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d9%86%d8%af%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4188.aspx 2020-03-15 http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d9%86%d8%af%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%8c%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-4188.aspx شرایط کارشناسان عضو جهت ارجاع کار سیستمی(ناظران، مشاوران، مسئولین فنی و کارشناسان رسمی سازمان) http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c(%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86)-4180.aspx 2020-02-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c(%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86)-4180.aspx فراخوان برگزاری طرح مهارت آموزی و توان افزایی کارشناسان کشاورزی خراسان رضوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، اتحادیه گاودارن صنعتی، اتحادیه مرغ تخمگذار و اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه، طرح مهارت آموزی و توان افزایی را در سه گرایش در استان اجرا می نماید... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4176.aspx 2020-02-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4176.aspx قابل توجه کارشناسان ناظر، مشاورین و مسئولین فنی واحدهای دام، طیور، شیلات، گلخانه و قارچ خوراکی، محیط زیست و کارشناسان رسمی به اطلاع می‌رساند از آنجا که در نظر است ارجاع کار به کلیه کارشناسان ناظر، طرح‌نویس، مسئولین فنی و کارشناسان رسمی سازمان از ابتدای سال 1399 از طریق سامانه سانکا و به صورت سیستمی انجام گردد.... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-4065.aspx 2020-02-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-4065.aspx مصاحبه مدیران فنی مرغ گوشتی http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4177.aspx 2020-02-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-4177.aspx گردهمایی رابطین سازمان نظام مهندسی استان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی مهندس اورانی: نظام مهندسی بعنوان برند فنی بخش کشاورزی و نظام صنفی بعنوان برند اجتماعی بخش کشاورزی استان، بایستی با تعامل و درکنار هم، بین روستاییان و مزارع نقش فعال داشته باشند.... http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4174.aspx 2020-02-16 http://www.agriengkh.ir/News/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4174.aspx اعلام حرائم گاز قابل توجه ناظرین و مشاورین گلخانه و قارچ استان به پیوست حرائم مربوط به خطوط انتقال گاز جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد. http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%af%d8%a7%d8%b2-4173.aspx 2020-02-15 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%af%d8%a7%d8%b2-4173.aspx راهنمای تصویری ثبت نام در آزمون مسئولین فنی واحد های دام و طیور http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4168.aspx 2020-02-10 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-4168.aspx مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در برپایی پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بمنظور ارائه یافته های نوین علمی در بحث مکانیزاسیون کشاورزی و نمایش تجهیزات حوزه ادوات و ماشین آلات کشاورزی http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4161.aspx 2020-01-30 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4161.aspx انعقاد تفاهم نامه مهارت‌آموزی سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و بخش خصوصی برای اولین بار در کشور انعقاد تفاهم نامه مهارت‌آموزی سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و بخش خصوصی ..... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-4159.aspx 2020-01-27 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-4159.aspx اصلاح ایرادات ابلاغ شده و تکمیل سه نسخه قرارداد کارشناسی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-4147.aspx 2020-01-14 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-4147.aspx فراخوان آزمون دوره تربیت کارشناس پروژه های گلخانه ای به اطلاع اعضای محترم سازمان در رشته های باغبانی و گیاهپزشکی می رساند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظر دارد با همکاری شرکت ره پویان جبهه سبز.... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-4134.aspx 2019-12-28 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-4134.aspx برگزاری نهمین دوره آزمون های ادواری به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند؛ آزمون های ادواری دوره نهم از اول دی ماه سالجاری در 18 رشته تحصیلی محتلف شامل ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-4130.aspx 2019-12-23 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-4130.aspx حمایت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از برنامه های جدید و موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، جلسه ای در محل دفتر معاونت استانداری با موضوع سیاستها و برنامه های کاری نظام مهندسی کشاورزی استان برگزار گردید.... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4131.aspx 2019-12-23 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-4131.aspx قابل توجه کلینیک های گیاهپزشکی استان به اطلاع می رساند سازمان حفظ نباتات کشور به استناد نامه شماره 2336/730 مورخ 98/07/28 در نظر دارد در راستای ساماندهی وضعیت نهال ، کنترل بیماری های قابل انتقال از طریق پیوندک ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4122.aspx 2019-11-18 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4122.aspx تعرفه های مربوط به فرآیند صدور مجوز و پروانه های واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی سال 1398 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-4037.aspx 2019-11-14 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-4037.aspx فرآخوان عمومی ۵-۹۸ دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%db%b5-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-4118.aspx 2019-11-13 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%db%b5-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-4118.aspx قابل توجه ناظرین و مشاورین واحدهای گلخانه و قارچ استان قابل توجه ناظرین و مشاورین نظام گلخانه ای استان بدین وسیله تاکید می گردد کلیه بازدید ها و نگارش طرح ها بایستی پس از ارائه نامه رسمی ارجاع کار ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4115.aspx 2019-11-03 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-4115.aspx قابل توجه ناظرین واحدهای گلخانه و پرورش قارچ با توجه به ابلاغیه اخیر سازمان امور اراضی کشور از آنجایی که موافقتنامه تغییر کاربری جهت احداث واحدهای گلخانه در سطح کشور حذف ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4112.aspx 2019-10-30 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-4112.aspx وزارت جهادکشاورزی خواستار اصلاح فرآیندها و کاهش هزینه های غیرضرور توسط بانک کشاورزی شد معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با ارسال نامه ای به مدیرعامل بانک کشاورزی، خواستار اصلاح فرآیندها و کاهش هزینه های غیرضرور در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح های کشاورزی شد.... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-4056.aspx 2019-08-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-4056.aspx قابل توجه کلیه تولید کنندگان محصولات صیفی کشاورزی در راستای تفاهم این سازمان با سازمان میادین شهرداری مشهد از مهندسان و کشاورزان تولید کننده میوه و صیفی جات دعوت بعمل می آید. ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4048.aspx 2019-08-11 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4048.aspx قابل توجه ناظرین واحد های گلخانه ای با توجه به تغییر و اعلام حریم های جدید از طرف وزارت جهاد کشاورزی بایستی پس از بازدید در صورت رویت مرغداری نوع مرغداری موجود ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-4049.aspx 2019-08-11 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-4049.aspx قیمت جدید سموم دفع آفات نباتی http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-4043.aspx 2019-08-10 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-4043.aspx فراخوان دوره آموزش مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4008.aspx 2019-07-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-4008.aspx شرایط ویژه بیمه دانا بیمه ثالث و بدنه اتومبیل و آتش سوزی با شرایط وِِیژه با اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت و سود ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-3998.aspx 2019-07-17 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-3998.aspx تخفیف 50درصدی تمدید عضویت اعضای قدیمی به منظور تعیین تکلیف عضویت اعضای حقیقی و با توجه به مصوبه شورای مرکزی ، اعضای قدیمی که تا پایان سال88 ثبت نام نموده اند و موفق به تمدید عضویت خود نشده اند http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-50%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-3996.aspx 2019-07-15 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-50%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-3996.aspx قابل توجه اعضا حقیقی و حقوقی این سازمان در راستای یکپارچه سازی و وحدت رویه در خصوص احداث سازه های گلخانه ای در نظر دارد با همکاری مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به رتبه بندی .... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-3968.aspx 2019-06-26 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-3968.aspx قابل توجه مشاوران محترم سازمان نظام مهندسی در حوزه دام وطیور استان با احترام پیرو نشست های تخصصی با اعضا و همچنین ابلاغ تعرفه های جدید طرح نویسی به منظور وحدت رویه و هماهنگی هرچه بیشتر... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3969.aspx 2019-06-26 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3969.aspx مجموعه بزرگ کوهسنگی لند مجموعه گردشگری کوهسنگی به منظور استفاده از خدمات سایت جنوبی این مجموعه با اعمال 35 درصد تخفیف برای اعضای محترم سازمان با ارائه کارت نظام مهندسی هماهنگ گردیده است ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%af-3970.aspx 2019-06-26 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%af-3970.aspx نظارت مسئولین فنی بر حمل و نقل فضولات طیور http://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-3955.aspx 2019-06-03 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%81%d8%b6%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-3955.aspx خدمات رفاهی سازمان اعضاء محترم سازمان می توانند با ارائه کارت نظام مهندسی معتبر جهت استفاده از خدمات رفاهی فایل پیوست ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3721.aspx 2019-05-29 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3721.aspx مشارکت و بهره مندی از ظرفیت بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-29-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3947.aspx 2019-05-26 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-29-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3947.aspx توضیحات مهم در خصوص مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-3948.aspx 2019-05-26 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-3948.aspx دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان در استخرهای خاکی معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران طی نامه ای، دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان در استخرهای خاکی را به منظور صدور مجوزهای لازم... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%db%8c-3946.aspx 2019-05-23 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%db%8c-3946.aspx ارائه خدمات بیمه البرز شرکت بیمه البرز با 60 سال قدمت و رتبه اول توانگری مالی و مشتری مدارترین بیمه کشور، برآن است تا به پرسنل و اعضای محترم سازمان به شرح ذیل ارائه خدمات بیمه ای نماید http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-3942.aspx 2019-05-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-3942.aspx ارائه خدمات فیلم و عکس با 20 تخفیف بدینوسیله به استحضار می رساند استودیو کروژ کلیه خدمات خود را با 20% تخفیف برای رفاه اعضای محترم سازمان ارائه می نماید . لیست خدمات در ذیل موجود می باشد ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-20-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-3943.aspx 2019-05-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-20-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-3943.aspx حمایت از اشتغال بخش کشاورزی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3944.aspx 2019-05-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3944.aspx حداقل فواصل مجاز گلخانه ها از رودخانه ها (اعم از دایمی و فصلی) http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-(%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c)-3936.aspx 2019-05-13 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-(%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c)-3936.aspx آغاز فرآیند نقشه برداری در مورد استعلامات منابع طبیعی توسط شرکت های مورد تایید سازمان با عنایت به نامه شماره 6466/1398/61 مورخ 98/02/19 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها در خصوص ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3935.aspx 2019-05-12 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3935.aspx امکان چاپ پروانه در سامانه پنجره توسط متقاضی برای حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و جلوگیری از مراجعات غیر ضرورامکان http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-3908.aspx 2019-04-29 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-3908.aspx زمان‌ پاسخ به استعلام صدور پروانه ها کاهش می یابد رییس سازمان مرکزی طی نامه ای در راستای تحقق شعار سال مبنی بر "رونق تولید" بر پاسخ گویی به استعلام ها در فرآیند صدور پروانه ها... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af-3881.aspx 2019-04-18 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af-3881.aspx حقوق مردم در سامانه دادور http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1-3855.aspx 2019-03-06 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1-3855.aspx مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در راستای اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری ، مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر می گردد... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-3849.aspx 2019-03-05 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-3849.aspx قابل توجه کارشناسان ناظر ، مشاور و مسئولین فنی سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی پیرو نامه شماره ن/س/6054/97 مورخ 97/12/13 سازمان مرکزی جهت تکمیل فیلد اطلاعات حساب شخصی سامانه سانکا (رتبه بندی ، عضویت و ارجاع کار) ویژه کارشناسان شاغل http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-3852.aspx 2019-03-05 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-3852.aspx 🔹اجرایی شدن فرآیند پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی، تهیه نقشه و صورت وضعیت از طریق ارجاع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی🔹 در جهت ساماندهی پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی با هماهنگی و مساعدت اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی و همکاری دفاتر پیشخوان دولت ... http://www.agriengkh.ir/News/%f0%9f%94%b9%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%f0%9f%94%b9-3810.aspx 2019-02-03 http://www.agriengkh.ir/News/%f0%9f%94%b9%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%f0%9f%94%b9-3810.aspx آغاز پذیره نویسی طرح جامع بیمه تامین اجتماعی اعضاء و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی از تاریخ 97/10/3 برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تحت پوشش بیمه اجتماعی ... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx 2018-12-25 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx صدور مجوز فعالیت کارگاه های ساخت سازه گلخانه ای به استناد قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و نظام صدور مجوزمراکز خدمات کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور مجوز برای کارگاه های ساخت سازه های گلخانه می باشد.... http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx 2018-12-19 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx دستورالعمل اجرایی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ویژه عرضه کنندگان نهاده ها و تجهیزات کشاورزی http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3731.aspx 2018-12-09 http://www.agriengkh.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3731.aspx مزایای رتبه بندی د ر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی به منظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش کشاورزی، پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان ... http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af-%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3725.aspx 2018-12-09 http://www.agriengkh.ir/News/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af-%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3725.aspx